National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

ส่อง ‘เทศบาลตำบลไทรย้อย’ จ.พิษณุโลก ตัวอย่างการใช้งบ กปท. สู้โควิด-19

 

เทศบาลตำบลไทรย้อย ใช้งบ “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” รวมใจชุมชนพิชิตโควิด–19 ตั้งด่านชุมชนคัดกรองผู้เดินเข้า-ออกพื้นที่ พร้อมกำหนดมาตรการชุมชน เว้นระยะห่าง งดจัดงานประเพณี

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 คณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่เทศบาลตำบลไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน

นายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลไทรย้อย เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลไทรย้อยได้จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากหลากหลายหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการกำหนดมาตรการให้เท่าทันกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ทั้งนี้ แบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. การสร้างกลไกลการจัดการและเฝ้าระวังพื้นที่ โดยการสร้างศูนย์โควิดชุมชน/การสร้างอาสาสู้โควิด 2. การสื่อสารรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ 3. การลดปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาด 4 .การจัดทำสภาพแวดล้อมที่ลดการแพร่ระบาดของเชื้อ 5. การสร้างกติกาชุมชนด้วยวิถี New normal โดยมีกิจกรรมและมาตรการที่สำคัญ เช่น อบรมให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรค การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามหมู่บ้าน ร้านค้า วัด สถานีตำรวจ

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลไทรย้อย ยังได้จัดตั้งด่านชุมชน 17 หมู่บ้าน เพื่อคัดกรองประชาชนและผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้กักตัว 14 วัน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ เช่น จัดจุดล้างมือในที่ชุมชน การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 17 หมู่บ้าน การทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงปิดภาคเรียน การขอความร่วมมือให้เว้นระยะห่างทางสังคม และงดจัดงานตามประเพณี

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า หนึ่งในงบประมาณที่สำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 คืองบประมาณจาก กปท. ปีละ 6 แสนบาท ซึ่งนำไปสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไทรย้อย และบ้านหนองขมิ้น ในการจัดทำโครงการป้องกันโควิด-19 ทั้งในตลาดนัดชุมชน การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้า รวมไปถึงติดตามเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุ

นายณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย กล่าวว่า เทศบาลตำบลไทรย้อยได้นำงบประมาณ กปท. มาสนับสนุนการจัดทำมาตรการต่างๆ ในชุมชน ตั้งแต่การแจกหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ การให้องค์ความรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมในชุมชน การสร้างมาตรการกับร้านค้า การเว้นระยะห่างทางสังคม การสนับสนุนการกักตัว และจัดให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลไทรย้อยจะบูรณาการงบประมาณจากหลายภาคส่วนร่วมกัน เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ขาด เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermal Scan) เจลล้างมือ แต่สำหรับกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ที่ถูกกักตัว จะใช้งบประมาณจาก กปท. เข้าไปดูแล

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า กปท. เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ สปสช. ในการดูแลสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ บนหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งนอกจากมุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแล้ว ยังรวมถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดด้วย

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า เงินใน กปท. สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งในกรณีของเทศบาลตำบลไทรย้อยถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำงบประมาณ กปท. มาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมโควิด–19 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน การคัดกรอง การติดตามเฝ้าระวัง ไปจนถึงการนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา ขณะเดียวกันยังมีการนำงบในส่วนนี้ไปจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร รวมทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นด้วย

“กปท.เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับใช้ได้ตามบริบทและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ฉะนั้นการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไทรย้อยจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้พื้นที่อื่นๆ สามารถเรียนรู้และดำเนินการในลักษณะเดียวกันได้” ทพ.อรรถพร กล่าว

            อนึ่ง ข้อมูลสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน สปสช. พบว่าในปีงบประมาณ 2563 มี อปท. จำนวน 5,195 แห่ง จากทั้งหมด 7,738 แห่ง หรือร้อยละ 67.2 ได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 (การระบาดรอบแรก) รวมทั้งสิ้น 19,994 โครงการ งบประมาณรวม 989 ล้านบาท และข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 ม.ค. 2564 (ในปีงบประมาณ 2564) มี อปท. จำนวน 1,753 แห่ง ที่ได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แล้ว 4,638 โครงการ ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 192.2 ล้านบาท

 

 

////////////29 มกราคม 2564