National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

บอร์ด สปสช. ลงคะแนนเลือก “หมอจเด็จ” นั่งเลขาธิการ สปสช.คนใหม่

 

“หมอจเด็จ” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ สปสช. คนใหม่ หลังบอร์ด สปสช. ลงคะแนนคัดเลือกด้วย 20 คะแนน เผยประวัติประสบการณ์ 18 ปี ร่วมบริหารกองทุนบัตรทอง พัฒนาระบบตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้ง สปสช. พร้อมทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างความไว้วางใจ ใช้หลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างมืออาชีพ” มุ่งบริหารองค์กรด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ในช่วงวาระ 4 ปี      

ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า ในวันนี้ที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีวาระสำคัญคือการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คนใหม่ โดยที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือก นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. เป็นเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ด้วยคะแนนเสียง 20 คะแนน จากกรรมการที่เข้าร่วมลงคะแนน 27 คน (กรรมการ 3 คนที่เป็นสัดส่วนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้หมดวาระลงก่อนหน้านี้) เพื่อทำหน้าที่เลขาธิการ สปสช. ต่อจาก นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ซึ่งจะครบวาระตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 2 เมษายน 2564

การคัดเลือกเลขาธิการ สปสช. ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช. โดยมี นางดวงตา ตันโช เป็นประธาน ได้เสนอผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการ สปสช. จำนวน 2 คน คือ คือ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. และ นพ.สุรจิต สุนทรธรรม รองอธิการบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการกระบวนการสรรหาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้มาสมัครเพื่อรับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเลขาธิการร สปสช. จำนวน 4 คน โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และได้ทำการสัมภาษณ์จนสามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมเสนอชื่อต่อบอร์ด สปสช. เพื่อทำการลงคะแนนคัดเลือกเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ในวันนี้

ทั้งนี้ในที่ประชุมบอร์ด สปสช. ช่วงแสดงวิสัยทัศน์ นพ.จเด็จ ได้นำเสนอบทบาทการทำงานของเลขาธิการ สปสช. ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างความไว้วางใจ ใช้หลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างมืออาชีพ” โดยมุ่งบริหาร 5 ยุทธศาสตร์ ในช่วงวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ได้แก่ 1.จัดกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ และการตอบสนองเชิงรุก 2.ยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 4.จัดระบบการทำงานกับคณะกรรมการและกลไกอภิบาลทุกระดับ และ 5.เพิ่มความเข้มแข็งของระบบธรรมาภิบาล 

สำหรับ นพ.จเด็จ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.คนที่ 4 วาระที่ 6 ต่อจาก นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, นพ.วินัย สวัสดิวร และ นพ.ศักดิ์ชัย โดย นพ.จเด็จ ปัจจุบันอายุ 54 ปี 6 เดือน ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สปสช. ประวัติการศึกษา ปี 2533 จบปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2538 ได้รับอนุมัติเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา, ปี 2541 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ปี 2541 วุฒิบัตรเวชศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา และปี 2552 ปริญญาเอก ด้านนโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยลอนดอน

           ส่วนประวัติการทำงาน ปี 2533 เป็นแพทย์เวชปฏิบัติ รพ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ปี 2534 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ปี 2538 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.บางกรวย จ.นนทบุรี ด้วยที่เป็นผู้ที่สนใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งต่อมา นพ.จเด็จ ได้เข้าทำงานที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2546 ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป ในการร่วมบริหารและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อมาในปี 2547 ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ปี 2552 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ปี 2557 ประธานกลุ่มภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์ และในปี 2559 ได้ก้าวขึ้นตำแหน่งรองเลขาธิการ สปสช. จนถึงปัจจุบัน