National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

สปสช.จัดสัปดาห์ธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส มุ่งพัฒนาหลักประกันสุขภาพประชาชน

 

 

สปสช.จัด “สัปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจสุจริต” รวมพลังขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส มุ่งพัฒนาหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน พร้อมจัดกิจกรรมร่วมแสดงเจตนารมณ์ สร้างธรรมาภิบาล

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) - เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจสุจริต” พร้อมเปิดนิทรรศการ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช. เข้าร่วม เพื่อแสดงพลังร่วมดำรงธรรมภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตที่เป็นการปกป้ององค์กร พร้อมร่วมกิจกรรมบอกรัก สปสช. โดยการเขียนความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และนำไปติดที่บอร์ดนิทรรศการรูปหัวใจ

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ธรรมาภิบาล เป็นหลักการสำคัญของการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เกิดความโปร่งใส สุจริต และก่อให้เกิดความไว้วางใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นองคาพยพในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งรวมถึง สปสช. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภาระหน้าที่สำคัญในการดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาและบริการสุขภาพที่ดี

จากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ สปสช. ทุกคน ได้ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยกระดับ สปสช. เป็น “องค์การมหาชนกลุ่มที่ 1 พัฒนาและดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐเฉพาะด้าน” จากเดิมที่ถูกจัดอยู่ในองค์การมหาชนกลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในทางสังคม และที่ผ่านมา สปสช. ยังถูกยอมรับในระดับสากลมากขึ้น ซึ่งจากนี้องค์กร สปสช. จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น ทั้งหมดอยู่ที่พวกเราชาว สปสช. ทุกคน ที่จะรวมพลังเปรียบเสมือนมดงานในการทำงาน โดยมีธรรมาภิบาลเป็นหลักการสำคัญ  

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าว่า องค์กรที่มีการวางระบบธรรมาภิบาลอย่างเข้มแข็ง จะเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันความผิดพลาดและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจนส่งผลกระทบต่อองค์กร ที่ผ่านมา สปสช. ได้มีการวางระบบธรรมาภิบาลที่ดีและเข้มแข็ง แต่เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องมีการทบทวนการวางระบบธรรมาภิบาลในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการเบิกจ่าย เป็นต้น ซึ่งการจัดงานในวันนี้จะเป็นโอกาสอันที่จะนำประเด็นเหล่านี้มาทบทวนจากนี้ ซึ่งจะทำให้องค์กร สปสช. มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ด้าน นพ.สินชัย กล่าวว่า ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่พวกเรา สปสช. ตระหนักอยู่แล้ว และเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเลขาธิการ สปสช. และผู้บริหาร สปสช. ตลอดจนบุคลากรใน สปสช. ต่างให้ความสำคัญ การจัดงานนี้ถือเป็นการกระตุ้นเตือนเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล พร้อมปรับให้เป็นไปตามยุคสมัย ซึ่งวันนี้เป็นยุคดิจิตอล เชื่อว่าไม่เกินศักยภาพเรา เพื่อ สปสช. บรรลุเป้าหมายองค์กร        

 

 

//////////////18 กุมภาพันธ์ 2564