National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  สำหรับผู้พิการ

 

การบริหารกองทุนย่อย

การบริหารกองทุนย่อย

 1. งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 2. กองทุนทันตกรรม  
 3. กองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย 
 4. กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
 5. กองทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช
 6. การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
 7. กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 
 8. แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ วัณโรคและผู้ติดเชื้อ 
 9. กองทุนไต 
 10. งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
 11. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่