National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

รับเรื่องร้องเรียนฯ ตามมาตรา 50(5)

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ฯ ตามมาตรา50(5)


จำนวน ปัจจุบัน ลำดับ (ขึ้นทะเบียน) เขต ลำดับ (ของเขต) รายชื่อองค์กร ผู้ประสานงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ E-Mail ประกาศขึ้นทะเบียน ปีงบประมาณ ณ ที่ขึ้นทะเบียน หมายเหตุ
1 1 เชต 4 สระบุรี 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครนายก นายบุญยัง กังใจ 65 หมู่ 4 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 26000 081-8645052
037-320369
opeon.dongku@gmail.com (ฉบับที่ 1)
วันที่ 1 กันยายน 2552
(ลำดับที่ 1)
2552  
  2 เขต 7 ขอนแก่น 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ นางประคำ ศรีสมชัย 70/94 ถ.ถีนานนท์ ซ.มาประณีต ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 087-2307461 prakum_43windowslive.com (ฉบับที่ 2)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
(ลำดับที่ 2)
2553 เพิกถอนตามประกาศมติ
คณะกรรมการควบคุมฯ
ครั้งที่ 2/62 (28 มี.ค. 62)
2 3 เขต 1 เชียงใหม่ 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเชียงราย นายธนชัย ฟูเฟื่อง
น.ส.อัญชลี อินต๊ะวงศ์
331/3 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-600416
F.053-714658
089-9532782
084-0466548
thanachai.rk48@gmail.com (ฉบับที่ 2)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
(ลำดับที่ 3)
2553  
3 4 เขต 1 เชียงใหม่   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยา น.ส.ชนากานต์ วงค์วารินทร์ 312/1 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-458095
054480923
jum0008@gmail.com (ฉบับที่ 2)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
(ลำดับที่ 4)
2553  
4 5 เขต 7 ขอนแก่น 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด นางอาภรณ์ อะทาโส 505 หมู่ 3 ถ.รองเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 086-2283656
F.043-223714
kawkong2008@hotmail.com (ฉบับที่ 2)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
(ลำดับที่ 5)
2553  
5 6 เขต 6 ระยอง 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดตราด น.ส.ผ่องศรี อินทรสุวรรณ 2/8 อาคารพระราชเขมากร วัดไผ่ล้อม ถ.เนินตาแมว ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 086-0515397 tradsaver@gmail.com (ฉบับที่ 3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 6)
2553  
6 7 เขต 2 พิษณุโลก 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายบุญธรรม บานเย็น 72 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 089-9608209 ban.yen@hotmail.com (ฉบับที่ 3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 7)
2553 เปลี่ยนผู้ประสานงาน
ที่อยู่ เบอร์โทร e-mail
7 8 เขต 1 เชียงใหม่ 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดแพร่ นางภิรมย์พร กวาวสาม 217/2 หมู่ 5 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-531680
081-7589316
pirompron.01@hotmail.com (ฉบับที่ 3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 8)
2553  
8 9 เขต 1 เชียงใหม่ 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดลำปาง นางมยุเรศ แลวงศ์นิล 25 ถ.ศิริวิสาล ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 081-9871627
F.054-352393
pam2516@gmail.com (ฉบับที่ 3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 9)
2553  
9 10 เขต 5 ราชบุรี 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม น.สเรณู ภู่อาวรณ์ 2/71 หมู่ 5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 085-4056114
034-723026
samutsongkhramconsumer@hotmail.com (ฉบับที่ 3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 10)
2553  
10 11 เขต 4 สระบุรี   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสระบุรี น.ส.สุภาภรณ์ คีรีเวช สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.สระบุรี
ที่ว่าการอำเภอหนองแซง (หลังเก่า) ชั้น 2 18170
089-4468392
036-710085
thanom49@hotmail.com (ฉบับที่ 3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 11)
2553  
11 12 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 1 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร น.ส.มัลลิษา คำเฟย 4/2 ซ.วัฒนโยธิน แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-2483734-7
Fax.02-2483733
rutjaree@hotmail.com
sawian29@hotmail.com
(ฉบับที่ 3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 12)
2553  
12 13 เขต 1 เชียงใหม่ 5 สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายนพรัตน์ มิ่งขวัญ
นายอนันต์ อ่อนสนิท
39 หมู่ 1 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 081-7834810 auddy57@hotmail.com (ฉบับที่ 3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 13)
2553  
13 14 เขต 1 เชียงใหม่ 6 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นางกรรณนิพา กันยะมี ถ.ขุนม่วงไข่ขจร ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 087-2039610
054-635425
nongmuangkai@hotmail.com
nisamanee_k@hotmail.com
(ฉบับที่ 3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 14)
2553  
14 15 เขต 1 เชียงใหม่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายประกอบ อินสุริยา
นางณัฐพร เวียงจันทร์
น.ส.สุธาสินี บุญทร
อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 054-588312
054-588289
wangchin1@wangchin.go.th (ฉบับที่ 3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 15)
2553  
15 16 เขต 1 เชียงใหม่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก จังหวัดแพร่ นายอรรณพ ปินตา
นายสุรินทร์ ปวนเอ้ย
นายบรรจง คำอ่อง
146 หมู่ 6 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 54000 054-656111 supasri99@hotmail.com (ฉบับที่3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 16)
2553  
  17 เขต 1 เชียงใหม่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐพงศ์ ฟูดำ
นางสุทณี พานทอง
นางสุวพัชร อุปเงิน
ถ.รอบเวียงสุทโธ หมู่ 3 ต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
053-382670 suthaneegim@hotmail.com (ฉบับที่3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
(ลำดับที่ 17)
2553 ขอลาออกเป็นไปตามมติ กก.ควบคุมฯ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อ 22 ธค 59
16 18 เขต 5 ราชบุรี 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี นายสุนทร สุริโย 1/1 ถ.คูเมือง ซ.โรงรับจำนำ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
034-620918
080-4373337
089-6160613
kai_pj@hotmail.com
buugky@windowslive.com
(ฉบับที่4)
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
(ลำดับที่ 18)
2553  
17 19 เขต 7 ขอนแก่น 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดขอนแก่น นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ 686/5 ซอยวุฒาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 085-1002777
T./F.043-223714
  (ฉบับที่2)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
(ลำดับที่ 19)
2554  
18 20 เขต 1 เชียงใหม่ 10 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จังหวัดเชียงใหม่ นางนันท์นภัส ก๋องแก้ว 7 หมู่ 9 ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ F.F.053-200208
089-8557294;
nan-294@hotmail.com (ฉบับที่4)
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
(ลำดับที่ 20)
2554  
19 21 เขต 12 สงขลา 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดตรัง นางสาวศรินรัตน์ ภูสิทธิรัชพงศ์ 326 หมู่ 1 ถนนนาโยง-ย่านตาขาว ตำบลนาข้าวเสือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 098 995 6926
061 201 1096
sirinrat149@gmail.com (ฉบับที่4)
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
(ลำดับที่ 21)
2554 เปลี่ยน e-mail
20 22 เขต 2 พิษณุโลก 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพิษณุโลก นายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง
นางอรวรรณ เชียงทอง
อาคาร OTOP สนามกีฬากลาง ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 087-1978829
083-1635882
Fax.055-251537
roongrit02@hotmail.com
orawan5882@gmail.com
(ฉบับที่4)
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
(ลำดับที่ 22)
2554 เปลี่ยนที่อยู่
21 23 เขต 5 ราชบุรี 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดราชบุรี นายสุวิช วัฒนารมย์ 65/255 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 T.,F 032-325150
089-7434094
089-4441330
suwit24@gmail.com (ฉบับที่4)
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
(ลำดับที่ 23)
2554  
22 24 เขต 12 สงขลา 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสตูล นางสาวอนัญญา และหลี
นางกัลยาทรรศน์ ติ้งหวัง
อบต.ละงู (หลังเก่า) ต.กำแพง
อ.ละงู จ.สตูล 91110
081 608 0433
074-750911
rommee21@hotmail.com
consumer_satun@hotmail.com
(ฉบับที่4)
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
(ลำดับที่ 24)
2554 เพิ่มชื่อผู้ประสานงาน แก้ไขที่อยู่ เบอร์โทร e-mail
23 25 เขต 1 เชียงใหม่ 11 สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพนม พวงดอก
นายสมบูรณ์ ขุนจันทร์
99 หมู่ 3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
054-541229 ต่อ 16
F.054-544591
5540413@thailocaladmin.go.th (ฉบับที่4)
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
(ลำดับที่ 25)
2554  
24 26 เขต 6 ระยอง 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสุภาวดี ใจกว้าง 37 หมู่ 9 ต.ลาดกระทิง
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
080-0981472 jsupawadee44@gmail.com (ฉบับที่5)
วันที่ 20 มกราคม 2554
(ลำดับที่ 26)
2554  
25 27 เขต 6 ระยอง 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดระยอง น.ส.วรรณดี มณีศาสตร์ 3/32 หมู่ 2 ถ.เชิงเนินอนุสรณ์ 2
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
089-7482417 wandeemaneesad@gmail.com (ฉบับที่5)
วันที่ 20 มกราคม 2554
(ลำดับที่ 27)
2554  
26 28 เขต 5 ราชบุรี 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวธนพร บางบัวงาม 45/69 ซ.เลียบทางรถไฟ ถ.เกาะหลัก
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
087-8927281
T,F. 032-601198
nong-jai@windowslive.com (ฉบับที่6)
วันที่ 1 มีนาคม 2554
(ลำดับที่ 28)
2554  
  29 เขต 6 ระยอง 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ นายนิกรม เกตุภู่พงษ์ 201/267 หมู่ 11 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10130
085-137-6500 nigrom.k@gmail.com (ฉบับที่6)
วันที่ 1 มีนาคม 2554
2554 ขอลาออกเป็นไปตามมติ กก.ควบคุมฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อ 24 พย 60
27 30 เขต 5 ราชบุรี 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรสาคร นางอรุณรัตน์ น้อมนพ 264/19 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 089-986-8587
F.02-810-3081
arunrat_50@hotmail.com (ฉบับที่ 7)
วันที่ 17 มีนาคม 2554
(ลำดับที่ 30)
2554  
28 31 เขต 3 นครสวรรค์ 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดชัยนาท นายดำรงค์ ดำรงค์พันธ์ มูลนิธิป๋วย อึ้งภากร ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดชัยนาท เลขที่ 64 หมู่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 084-3614530
056-411220
F.056-411221
bird_009@hotmail.com (ฉบับที่8)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554
(ลำดับที่ 31)
2554  
29 32 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ (เขตลาดกระบัง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร นางสุจิน รุ่งสว่าง 101/349 หมู่ 4 ซ.15
ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
087-8315192
02-9150488
sujin.rung@gmail.com (ฉบับที่9)
วันที่ 18 สิงหาคม 2554
(ลำดับที่ 32)
2554  
30 33 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ (เขตหนองจอก) จังหวัดกรุงเทพมหานคร น.ส.แสงเดือน คำคูณเมือง 101/340 หมู่ 7 ซ.สังฆประชา
ถ.ฉลองกรุง แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
086-0278113
F.02-9685669
seangduean@hotmail.com (ฉบับที่9)
วันที่ 18 สิงหาคม 2554
(ลำดับที่ 33)
2554  
31 34 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เขตสายไหม-บางเขน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร นางนิตยา ปรีชาสวัสดิ์
นางศสิธร กาญจนทัต
นางสมจิตร วงษ์สุวรรณ
65/4 หมู่ 4 หมู่บ้านซื่อตรง ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 088-2571268
086-3189778
F.02-9721065
keaw0863189@gmail.com (ฉบับที่9)
วันที่ 18 สิงหาคม 2554
(ลำดับที่ 34)
2554  
32 35 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ (เขตหลักสี่-ดอนเมือง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร นางบุษรินทร์ บัวสังข์
พ.อ.อ.สำเภา ทิมอ่อน
นางกัญญา จันทร
207 ถ.กำแพงเพชร แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
086-5125689
02-9823448
keaw_111@hotmail.co.th (ฉบับที่9)
วันที่ 18 สิงหาคม 2554
(ลำดับที่ 35)
2554  
33 36 เขต 3 นครสวรรค์ 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร นายสุชาติ ภู่สีทอง 75 ถ.เทศา 2 ซ.1 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
081-973-4020
055-713167
  (ฉบับที่10)
วันที่ 30 สิงหาคม 2554
(ลำดับที่ 36)
2554  
34 37 เขต 5 ราชบุรี 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครปฐม น.ส.มนธ์ภัสสรณ พิพัฒน์เตชากร 19/43 หมู่5 ต.ลำพยา
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
034-377046   (ฉบับที่10)
วันที่ 30 สิงหาคม 2554
(ลำดับที่ 37)
2554  
35 38 เขต 3 นครสวรรค์ 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ นายเหรียญ บุญสำลี 64 หมู่ 2 ต.วัดไทรย์
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
086-2079839 naree2009@hotmail.com (ฉบับที่10)
วันที่ 30 สิงหาคม 2554
(ลำดับที่ 38)
2554  
36 39 เขต 5 ราชบุรี 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเพชรบุรี นางสาวศิริวรรณ อำนวยสันสิริ วัดเขื่อนเพชร ต.ท่าคอย
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
089-784-8657
081-017-6290
44petchaburi@gmail.com (ฉบับที่10)
วันที่ 30 สิงหาคม 2554
(ลำดับที่ 39)
2554  
37 40 เขต 5 ราชบุรี 8 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี นางโสภิดา เอกจิตร 3/6 ถ.พันศรโยธา ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
084-003-5353
035-431166
zodal17@gmail.com (ฉบับที่10)
วันที่ 30 สิงหาคม 2554
(ลำดับที่ 40)
2554  
38 41 เขต 9 นครราชสีมา 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุรินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สินสอน 56 ม.16 ต.นอกเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
084-824-3751
044-538499
meena_ree@hotmail.com (ฉบับที่11)
วันที่ 15 กันยายน 2554
(ลำดับที่ 41)
2554  
39 42 เขต 1 เชียงใหม่ 12 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง นางชนิกานต์ ชมภูบุตร 124/50 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
054-222539 chanikan91@gmail.com (ฉบับที12)
วันที่ 19 มกราคม 2555
(ลำดับที่ 42)
2555  
40 43 เขต 8 อุดรธานี 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอุดรธานี นายบัวผัน ชูค้ำ 90 ม.4 ถ.วิญญู ต.ศรีสุทโธ
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
042-271289   (ฉบับที่13)
วันที่ 19 เมษายน 2555
(ลำดับที่ 43)
2555 เพิ่มเบอร์โทร
41 44 เขต 3 นครสวรรค์ 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพิจิตร นายรุ่งเรื่อง กัลย์วงศ์ ชั้น 2 อบจ.พิจิตร(หลังเก่า) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 056-613572 rung19715@hotmail.com (ฉบับที่14)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
(ลำดับที่ 44)
2556  
42 45 เขต 1 เชียงใหม่ 13 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี จังหวัดพะเยา นายสุธีทัศน์ จินาวงค์ 310 ถ.แม่ต๋ำสายใน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
089-9972677
085-6940573
jongnavi@hotmail.com
SATRU1234@hotmail.com
(ฉบับที่ 15)
วันที่ 17 มกราคม 2556
(ลำดับที่ 45)
2556  
43 46 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตทุ่งครุ นายเลิศล้ำ ไม้ประดิษฐ์ 17/249 ซ.ประชาอัทิศ 19 ถ.ประชาอุทิศบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 02 463 8901
081-8069115
  (ฉบับที่ 16)
วันที่ 20 มิ.ย. 2556
(ลำดับที่ 46)
2556  
44 47 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ นายขจัด เชื้ออาษา 344/4 หมู่ 7 ซ.สุขสวัสดิ์ 60 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 02 818 0026
081 331 9523
086 606 3657
  (ฉบับที่ 17)
วันที่ 15 ส.ค. 2556
(ลำดับที่ 47)
2556  
45 48 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 8 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตบึงกุ่ม นางวัทธมล แซ่โล้ 650/35 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 085 2439958 waree2007@hotmail.com (ฉบับที่ 17)
วันที่ 15 ส.ค. 2556
(ลำดับที่ 48)
2556  
46 49 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 9 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตมีนบุรี-คลองสามวา นางพรรณี มานหมัด 19 ประชาร่วมใจ 21 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10510 081-7727736 punnee.1@hotmail.com (ฉบับที่ 17)
วันที่ 15 ส.ค. 2556
(ลำดับที่ 49)
2556  
47 50 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 10 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตลาดกระบัง นายณัชพล เกิดเกษม 102/552-3 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520 02-5439308 notpon2009@hotmail.com (ฉบับที่ 17)
วันที่ 15 ส.ค. 2556
(ลำดับที่ 50)
2556  
48 51 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 11 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตคันนายาว นางชุลีพร ด้วงฉิม 58/452 ซ.รามอินทรา 68 ถ.รามอินทรา แขวง-เขตคันนายาว กทม. 10230 091-5719451 c.doungchim@hotmail.com (ฉบับที่ 17)
วันที่ 15 ส.ค. 2556
(ลำดับที่ 51)
2556  
49 52 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 12 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตดุสิต-ราชเทวี นางศุภมาส รุกขชาติ 111/50 ซ.วัดประชาระบือธรรม ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 089 4096330   (ฉบับที่ 17)
วันที่ 15 ส.ค. 2556
(ลำดับที่ 52)
2556  
50 53 เขต 12 สงขลา 3 สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลา นางสาวจุฑา สังขชาติ
นางสาวบารีย๊ะ ยาดำ
2 หมู่บ้านไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 081 543 5899
084 631 6179
074 254542
so_conet@hotmail.com
nooya.1984@gmail.com
consumer_songkhla@hotmail.com
(ฉบับที่ 17)
วันที่ 15 ส.ค. 2556
(ลำดับที่ 53)
2556  
51 54 เขต 12 สงขลา 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดปัตตานี นางกัลยา เอี่ยวสกุล
นางสาวศทิชา รัตนเดช
119/39 ม. 8 ถ.นาเกลือ ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
089-9752822
086 107 1028
yana.kalya@gmail.com
mr0861071028@gmail.com
(ฉบับที่ 18)
วันที่ 17 ต.ค. 2556
(ลำดับที่ 54)
2556  
52 55 เขต 10 อุบลราชธานี 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร นายทองหล่อ ขวัญทอง 169 ม.17 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 086-8681673
091-3674908
  (ฉบับที่ 18)
วันที่ 17 ต.ค. 2556
(ลำดับที่ 55)
2557  
53 56 เขต 3 นครสวรรค์ 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอุทัยธานี นางธันยพัต ดีวัน 69/16 ถ.ศรีน้ำซึม ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 60000
081-2864511
087-8386848
ben_2514_ben@hotmail.com (ฉบับที่ 18)
วันที่ 17 ต.ค. 2556
(ลำดับที่ 56)
2557  
54 57 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 13 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตตลิ่งชัน / ภาษีเจริญ นายชูชาติ สุกันต์ 5/81 ถ.ฉิมพลี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 089-5275611 chuchart12@hotmail.com (ฉบับที่ 19)
วันที่ 20 มี.ค. 2557
(ลำดับที่ 57)
2557  
55 58 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 14 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายชุมชนแออัด เขตบางนา นายปรัชญา จิระ 57/551 ซ.อุดมสุข 22 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 086-0611462   (ฉบับที่ 19)
วันที่ 20 มี.ค. 2557
(ลำดับที่ 58)
2557  
56 59 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 15 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน โซนเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร นางสำลี ศรีระพุก 289/144 ซ.อมร ถ.เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 086-9114196 mssamlee@hotmail.com (ฉบับที่ 19)
วันที่ 20 มี.ค. 2557
(ลำดับที่ 59)
2557  
57 60 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสิรินนา เพชรรัตน์ 180/3 หมู่1 ถ.ปทุมพร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-222767
F.077-922124
081-7371160
consumer_surat@hotmail.com (ฉบับที่ 19)
วันที่ 20 มี.ค. 2557
(ลำดับที่ 60)
2557  
58 61 เขต 12 สงขลา 5 ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดยะลา นางสาวสุรัตน์ เทียมเทศ 902/10 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 081-0920036
F.073-211483
surat_to81@hotmail.com (ฉบับที่ 19)
วันที่ 20 มี.ค. 2557
(ลำดับที่ 61)
2557  
59 62 เขต 1 เชียงใหม่ 14 เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ จังหวัดลำพูน นางสาวกรรณิกา แสนยอง
นางอรุณี คำปัน
9 ถนนรถแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 053-530-101   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 62)
2557  
60 63 เขต 2 พิษณุโลก 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุโขทัย นางผ่องนภา เนียมน่วม
นางสาวนวพร กันติกมาศ
15/9 หมู่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 089-703-0411
089 824 6989
gift0988169245@gmail.com
nawaponkob2511@gmail.com
(ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 63)
2557  
  64 เขต 4 สระบุรี   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลพบุรี นายสุทธิพงษ์ มิ่งมงคล
นายสุข ธานี
99/401 หมู่ 3 ซอยท่าศาลา 18 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จ.ลพบุรี 15000 036-680-455
087-114-6582
  (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 64)
2557 ขอลาออกเป็นไปตามมติ กก.ควบคุมฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ 27 มิย 62
61 65 เขต 4 สระบุรี 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ สมานมิตร
นางนงค์คราน สุขสบาย
2 หมู่ 7 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 089-5378737   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 65)
2557  
62 66 เขต 4 สระบุรี 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี นายบุญธรรม กันเกตุ
นายปัญญาพล วิทิตสุทธิคุณ
นายประพันธุ์ วัฒนวงศ์
นายพะเยาว์ เรืองพงษ์
นางจิตรตรี ชัชวาลย์
13 หมู่ 7 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 081-373-9948   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 66)
2557  
63 67 เขต 4 สระบุรี 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอ่างทอง นางสาวศรวนีย์ โพธิ์เจริญ
นายธงชัย กันพันธ์
1/2 ถนนเทศบาล 14 ตำบลลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 035-860-201   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 67)
2557  
64 68 เขต 4 สระบุรี 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส.ชลดา บุญเกษม 5/10 ถนนโรจนะ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 035-241-199   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 68)
2557  
65 69 เขต 4 สระบุรี 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนนทบุรี นางจินตนา กวาวปัญญา 120/33 หมู่ 9 ซอย 12/1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 081-257-5686   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 69)
2557  
66 70 เขต 4 สระบุรี 8 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายพันธ์รวี ยอดมา สโมสรธราดลบุรี หมู่ 1 ชุมชนธราดลบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 086-996-2911
Fax. 02-905-2488
  (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 70)
2557  
67 71 เขต 4 สระบุรี 9 ศูนย์ประเด็นเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี นางสาวอรกัลยา พิชชาออน 241 ซอย A5 หมู่บ้านสินธร หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 02-567-2209
084-468-6238
pearlja.478@gmail.com (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 71)
2557  
68 72 เขต 6 ระยอง 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดชลบุรี นางพิมลรัตน์ ศิริเลิศ 3/16 หมู่ 6 ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 089-754-3248   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 72)
2557  
69 73 เขต 6 ระยอง 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสระแก้ว นางสาวขวัญฤดี พรหมทองดี 521/3 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 037-425-265   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 73)
2557  
70 74 เขต 6 ระยอง 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี นางอัญชลี สมโพธิ์ 101/1 หมู่ 1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 037-291-034   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 74)
2557  
71 75 เขต 6 ระยอง 8 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดจันทบุรี นางสมจิตต์ จิตร์มะกล่ำ 4/5 หมู่ 8 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 039-343-395   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 75)
2557  
72 76 เขต 8 อุดรธานี 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวนันทนา นาคำ
นายชาญยุทธ ผ่องแผ้ว
นายอุกฤกฎ์ โลมพรรณ
139 หมู่ 4 บ้านหนองบัวคำแสน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 081-872-2627
Fax. 042-314966
  (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 76)
2557 แก้ไขที่อยู่ เบอร์โทร
73 77 เขต 10 อุบลราชธานี 2 สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดอำนาจเจริญ นายเพชร นางาม
นางเพ็ญศรี ลูกแก้ว
นางสาวสมพร แสนศรี
75 หมู่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 045-545-641   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 77)
2557  
74 78 เขต 10 อุบลราชธานี 3 เครือข่ายผู้ติดเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี นางรัชนี พุทธาจู 255/2 หมู่ 18 ซอยสุขสมบูรณ์ ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 089-7921343   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 78)
2557  
75 79 เขต 10 อุบลราชธานี 4 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวีรพล ทองเต็ม 146/15 หมู่ 9 ชุมชนท่าเรือ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 081-879-3227   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 79)
2557  
76 80 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดชุมพร นางพัลลภา ระสุโส๊ะ
นางสาวนัชรี ศรีสรนัย
362/21 หมู่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 077-581-756   (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 80)
2557  
77 81 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
นายณรงค์ศิลป์ ขุนนะ
38/195 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 088-765-2488
Fax.076-223-654
  (ฉบับที่ 20)
วันที่ 21 ส.ค. 2557
(ลำดับที่ 81)
2557  
78 82 เขต 9 นครราชสีมา 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายวรนัฐ ศรีวุฒิพงษ์ 5/1 หมู่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 081-1209125   (ฉบับที่ 21)
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
(ลำดับที่ 82)
2558  
79 83 เขต 9 นครราชสีมา 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
เครือข่ายประชาชน จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปารณีย์ ศกุณตนาค 198 ซอยปักธงชัย 4 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 081-977-0588   (ฉบับที่ 21)
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
(ลำดับที่ 83)
2558  
80 84 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต) นางอันธิกา เสมสรร 53/9 หมู่ 1 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 075-445-401   (ฉบับที่ 21)
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
(ลำดับที่ 84)
2558  
81 85 เขต 1 เชียงใหม่ 15 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงราย นายยุทธนา ไกลถิ่น 293 หมู่ 2 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 53000 053-600-054   (ฉบับที่ 21)
วันที่ 18 ธ.ค. 2557
(ลำดับที่ 85)
2558  
82 86 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 16 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตบางกะปิ/วังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณจิราภรณ์ รุ่งศิริโรจน์ 301/1133 ซอยรามคำแหง 64 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 085-938-1751
fax.02-374-6362
  (ฉบับที่ 22)
วันที่ 16 เม.ย. 2558
(ลำดับที่ 86)
2558  
83 87 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 17 กลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน (สลัม 4 ภาค) นางสาววิมล ถวิลพงษ์ 954/1 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 081-6270188   (ฉบับที่ 22)
วันที่ 16 เม.ย. 2558
(ลำดับที่ 87)
2558  
84 88 เขต 9 นครราชสีมา 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สภาองค์กรชุมชน ตำบลเมืองฝ้าย นางสาวบุญเลิศ อุปภักดี 15 หมู่ 6 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 086-036-2737   (ฉบับที่ 23)
วันที่ 18 มิ.ย. 2558
(ลำดับที่ 88)
2558  
85 89 เขต 9 นครราชสีมา 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางสาวเรวดี ถนอมสินธิ์ 153 หมู่ 18 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 080-151-7478   (ฉบับที่ 23)
วันที่ 18 มิ.ย. 2558
(ลำดับที่ 89)
2558  
86 90 เขต 9 นครราชสีมา 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ นางยุพิน คำแก้ว 54 หมู่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150 080-003-4315   (ฉบับที่ 23)
วันที่ 18 มิ.ย. 2558
(ลำดับที่ 90)
2558  
87 91 เขต 1 เชียงใหม่ 16 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน เครือข่ายชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่
 นางสาวกิ่งแก้ว  จั๋นติ้ว
นายวสันต์  ท่อเสถียรธรรม 
5/1 ซอย 12 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100   083-766-9574
fax.083-273-274 
  (ฉบับที่ 24)
วันที่ 16  ก.ค. 2558
(ลำดับที่ 91)
2558  
88 92 เขต 1 เชียงใหม่ 17 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน แรงงานนอกระบบ จังหวัดพะเยา
 นางสุพรรณี  เวียงคำ  92 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110  081-020-5292    (ฉบับที่ 24)
วันที่ 16  ก.ค. 2558
(ลำดับที่ 92)
2558  
89 93 เขต 1 เชียงใหม่ 18 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จังหวัดน่าน
 นางเครือวัล  หาญยุทธ   ๖๘ หมู่ ๗ ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐  093-040-6257, 087-174-2880    (ฉบับที่ 24)
วันที่ 16  ก.ค. 2558
(ลำดับที่ 93)
2558  
90 94 เขต 2 พิษณุโลก 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดตาก  นางศิวะพร  คงทรัพย์   ๑/๙๒ ถ.กิตติขจร ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐  055-515-216
081 045 5735 
siwapon_ks@hotmail.com (ฉบับที่ 25)
วันที่ 25  ส.ค. 2558
(ลำดับที่ 94)
2558 เพิ่มเบอร์โทร และ e-mail
91 95 เขต 8 อุดรธานี 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย จังหวัดบึงกาฬ  สิบเอกนาวิน  ปะจักโก   39 หมู่ ๔ ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ๓๘๒๒๐   081-975-7449
091-864-4763 
  (ฉบับที่ 25)
วันที่ 25  ส.ค. 2558
(ลำดับที่ 95)
2558 เปลี่ยนเลขที่บ้าน
92 96 เขต 2 พิษณุโลก 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดพิษณุโลก  นางสาววิภา  สุนทรทิพย์
นางสาวจิดาภา  พุกบัว 
 ๑๕๑/๒๑ ซ.๑๗ ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐   055-000-280
086 925 8010 
  (ฉบับที่ 25)
วันที่ 25  ส.ค. 2558
(ลำดับที่ 96)
2558 เพิ่มชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทร
93 97 เขต 8 อุดรธานี 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย   นายเชิด  สิงห์คำป้อง   95 หมู่ 4 บ้านกลาง    ต.ปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160   042-832-659
095 701 3139 
  (ฉบับที่ 25)
วันที่ 25  ส.ค. 2558
(ลำดับที่ 97)
2558 เพิ่มเบอร์โทร 
94 98 เขต 8 อุดรธานี 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเลย   นายวีระพล  เจริญธรรม   3 หมู่ 1 ซอย 10 ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000   086 136 3508    (ฉบับที่ 25)
วันที่ 25  ส.ค. 2558
(ลำดับที่ 98)
2558 เปลี่ยนเบอร์โทร
95 99 เขต 8 อุดรธานี 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสกลนคร  นางสาวสายอรุณ  แก้วมุงคุณ   6 หมู่ 1 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160   098-103-8438    (ฉบับที่ 25)
วันที่ 25  ส.ค. 2558
(ลำดับที่ 99)
2558  
96 100 เขต 8 อุดรธานี 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  นางนัฐรดา  ศิริเพชร   111 ม.10 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 431000   088 228 9994    (ฉบับที่ 25)
วันที่ 25  ส.ค. 2558
(ลำดับที่ 100)
2558 เปลี่ยนชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทร
97 101 เขต 2 พิษณุโลก 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์  นางสาววรัญญา  จันทร์อุดม   222/1 หมู่ 8 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐   081-860-9895  varanya107@hotmail.com (ฉบับที่ 25)
วันที่ 25  ส.ค. 2558
(ลำดับที่ 101)
2558 แก้ไขที่อยู่ เพิ่ม e-mail
98 102 เขต 8 อุดรธานี 8 สมาคมคนพิการ จังหวัดนครพนม  นางสาวสอาดตา  สุริยาราช
นายวันชัย  นักบุญ 
 2/9 ถนนศาลากลาง  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000   042-832659    (ฉบับที่ 25)
วันที่ 25  ส.ค. 2558
(ลำดับที่ 102)
2558 เพิ่มชื่อ เปลี่ยนเบอร์โทร
99 103 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 5  ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน จังหวัดกระบี่
นายสหัส  ทุมรัตน์   ศูนย์ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย หมู่ ๙ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐   ๐๘๑-๓๙๖-๘๘๓๓
โทรสาร : ๐๗๕-๖๑๑-๗๘๗ 
  (ฉบับที่ 26)
วันที่ 17  ก.ย. 2558
(ลำดับที่ 103)
2558  
100 104 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน  จังหวัดพังงา
นายทรงยศ  มงคลบุตร   เลขที่ ๑/๓ หมู่ ๒ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐   ๐๘๐-๘๗๙-๖๔๙๘    (ฉบับที่ 26)
วันที่ 17  ก.ย. 2558
(ลำดับที่ 104)
2558  
101 105 เขต 7 ขอนแก่น 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน จังหวัดมหาสารคาม
นายสังคม  จริงไธสง 100 หมู่  16 บ้านหนองแวง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม  44130 043-770069 , 086-2188050  โทรสาร 043-770069  greenmovment@hotmail.com (ฉบับที่ 26)
วันที่ 17  ก.ย. 2558
(ลำดับที่ 105)
2558  
102 106 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน จังหวัดระนอง
 นายสุชีพ  พัฒน์ทอง   ๑๘๘/๓ หมู่ ๔ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง   ๐๘๑-๗๒๘-๕๘๕๔
โทรสาร : ๐๗๗-๘๗๓-๐๑๙
  (ฉบับที่ 26)
วันที่ 17  ก.ย. 2558
(ลำดับที่ 106)
2558  
103 107 เขต 3 นครสวรรค์ 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดนครสวรรค์  นายวีรชัย  เต๊จ๊ะ   43/37 หมู่ 9 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 081-566-3743 add_01@hotmail.com (ฉบับที่ 27)
วันที่ 15  ต.ค. 2558
(ลำดับที่ 107)
2559  
104 108 เขต 12 สงขลา 6  ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน จังหวัดนราธิวาส
 นางสิริภา  มะดากะกุล   86 หมู่ 3 ถนนรามโกมุท ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180   087 288 6869    (ฉบับที่ 27)
วันที่ 15  ต.ค. 2558
(ลำดับที่ 108)
2559 เปลี่ยนเบอร์โทร
  109 เขต 12 สงขลา 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน จังหวัดพัทลุง
 นายสันทิฏฐ์  อินทร์ด้วง   1 หมู่ 8 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000   081-898-5518    (ฉบับที่ 27)
วันที่ 15  ต.ค. 2558
(ลำดับที่ 109)
2559 ขอลาออกเป็นไปตามมติ กก.ควบคุมฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ 27 มิย 62
105 110 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 18 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตปทุมวัน บางรัก สัมพันธวงศ์  นางพัชรี  เกิดไพบูลย์ลักษณ์   ๒๑๕ – ๒๑๗  ตรอกสลักหิน  ถนนรองเมือง  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๓๐   ๐ ๒๖๑๓ ๙๙๓๑
๐ ๒๖๑๓ ๙๙๓๑ 
  (ฉบับที่ 1 ปี 2559)
วันที่ 26 พ.ค. 2559
(ลำดับที่ 110)
2559  
106 111 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 19 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน เขตพระนคร ป้อมปราบ จังหวัดกรุงเทพฯ
นางมาลี  สังหิตกุล   ๑๕๘/๖ ถนน ลำพู  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร     081-7944256    (ฉบับที่ 1 ปี 2559)
วันที่ 26 พ.ค. 2559
(ลำดับที่ 111)
2559  
107 112 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 20 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จตุจักร-ลาดพร้าว นางกนกวรรณ  ด้วงเงิน     ๑๔๔ ซอยพหลโยธิน ๔๗ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐   086-0586222     (ฉบับที่ 1 ปี 2559)
วันที่ 26 พ.ค. 2559
(ลำดับที่ 112)
2559  
108 113 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 21 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนบางซื่อ-พญาไท นางมานิตย์  จันทร์เพ็ญ    ๒๐๙ ซอยประดิพัทธ์  ๑๙ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐   085-9540729    (ฉบับที่ 1 ปี 2559)
วันที่ 26 พ.ค. 2559
(ลำดับที่ 113)
2559  
109 114 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 22 ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย นายธนพลธ์  ดอกแก้ว   ๔/๒ ซอยวัฒนโยธิน แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐    02-2483735 ต่อ 114    (ฉบับที่ 1 ปี 2559)
วันที่ 26 พ.ค. 2559
(ลำดับที่ 114)
2559  
110 115 เขต 10 อุบลราชธานี 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดมุกดาหาร  นายนิรันดร์  อาจวิชัย   ๑๒ ซอยอุสุพันธ์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 
 089 273 9590    (ฉบับที่ 2 ปี 2559)
วันที่ 22 กย. 2559
(ลำดับที่ 115)
2559  
111 116 เขต 1 เชียงใหม่ 19 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นางสาวคะนึงนิจ   ใจสุข   
นางยงค์ยุธ  เนตรพงค์ 
4 หมู่ 1 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  089 956 4837    (ฉบับที่ 1 ปี 2560)
วันที่ 28 กย. 2560
(ลำดับที่ 116)
2560  
112 117 เขต 8 อุดรธานี 9 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายอภิชาติ  หงษาวงษ์ เลขที่ 98  หมู่ 6 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170  085 741 6853    (ฉบับที่ 2 ปี 2560)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
(ลำดับที่ 117)
2561  
113 118 เขต 5 ราชบุรี 9 สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก นางสาวปาณิศรา  ดวงภูมิเมศ เลขที่ 2/69 หมู่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000  083 704 7494
081 308 9020
088 189 9954 
  (ฉบับที่ 2 ปี 2560)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
(ลำดับที่ 118)
2561  
114 119 เขต 7 ขอนแก่น 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นางเลิศลักษณ์  นามไพร 128  หมู่ 3 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 089 5729473  
วันที่ 25 มกราคม 2561
(ลำดับที่ 119)
2561  
115 120 เขต 1 เชียงใหม่ 20 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดแพร่ 1. นางสาวมีนา  ทองรศ 
2. นายศรัณรัชต์  สายญาติ
172/32 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(ลำดับที่ 120)
2561  
116 121 เขต 9 นครราชสีมา 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ นางอภิญญา  ด่านวิทยากุล 5/5 หมู่ 2 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(ลำดับที่ 121)
2561  
117 122 เขต 9 นครราชสีมา 8 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นางสาวเบญญาภา   มะโนธรรม 226/2  หมู่ 2 ถนนประชาร่วมใจ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(ลำดับที่ 122)
2561  
118 123 เขต 9 นครราชสีมา 9 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นางจำปี  วงษ์สอน 147/1 หมู่ 4 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(ลำดับที่ 123)
2561  
119 124 เขต 9 นครราชสีมา 10 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัญญา  ประวรรณรัมย์ 147 หมู่ 11 ตำบลชุมเห็น อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(ลำดับที่ 124)
2561  
120 125 เขต 8 อุดรธานี 10 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมือง  จังหวัดเลย นายสุรยุทธ  สุระท้าว 393 หมู่ 5 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000     วันที่ 28 มีนาคม 2562
(ลำดับที่ 125)
2562  
121 126 เขต 4 สระบุรี 10 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ ร.ต. ประชิต  เครือสุคนธ์  39 หมู่ 8 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี     (ฉบับที่ 2 ปี 62)
วันที่ 30 พ.ค. 62
(ลำดับที่ 126)
2562  
122 127 เขต 4 สระบุรี 11 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1) นางยุพิน  แสงสด  
2) นายจีรศักดิ์  ลุณบุตร
200/832 หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี     (ฉบับที่ 2 ปี 62)
วันที่ 30 พ.ค. 62
(ลำดับที่ 127)
2562  
123 128 เขต 4 สระบุรี 12 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1) นายเสวก  เรือนจันทร์ 
2) นายสมหมาย  สว่างอารมณ์
195 หมู่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี     (ฉบับที่ 2 ปี 62)
วันที่ 30 พ.ค. 62
(ลำดับที่ 128)
2562  
124 129 เขต 4 สระบุรี 13 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายบุญธรรม  รุ่งศรี    747 หมู่ 4 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี     (ฉบับที่ 2 ปี 62)
วันที่ 30 พ.ค. 62
(ลำดับที่ 129)
2562  
125 130 เขต 4 สระบุรี 14 ชมรมผู้สูงอายุโพสังโฆ จังหวัดสิงห์บุรี 1) นายพะเยาว์  เรืองพงษ์ 
2) นางจิตตรี  ชัชวาล 
3) นายยงยุทธ  กองแก้ว
57 หมู่  1  ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี     (ฉบับที่ 2 ปี 62)
วันที่ 30 พ.ค. 62
(ลำดับที่ 130)
2562  
126 131 เขต 4 สระบุรี 15 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ จังหวัดอ่างทอง นายภาษิต  ขุนศิริวัฒน์ 68/2 หมู่ 4 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง     (ฉบับที่ 2 ปี 62)
วันที่ 30 พ.ค. 62
(ลำดับที่ 131)
2562  
127 132 เขต 4 สระบุรี 16 ศูนย์คุ้มครองสุขภาพประชาชน จังหวัดอ่างทอง   นางสาวจิตศิริ  ทรัพย์ศิริ    20 หมู่ ๖ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง     (ฉบับที่ 2 ปี 62)
วันที่ 30 พ.ค. 62
(ลำดับที่ 132)
2562  
128 133 เขต 4 สระบุรี 17 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  นายสุข  ธานี   311 หมู่ 4 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี     (ฉบับที่ 3 ปี 62)
วันที่ 27 มิย. 62
(ลำดับที่ 133)
2562  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562