National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

เครือข่าย อสม.

ข้อมูลเผยแพร่ หน้าเซ็ปไซด์ หมวด เครือข่าย อสม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น

สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

สปสช.โดยความร่วมมือกับกองสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ โดยพัฒนาจากสาขา ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานดีเด่น ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

อสม.ดีเด่น ระดับประเทศ สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

ปี ภาพ อสม. ดีเด่น ชื่อ – สกุล ที่อยู่ – การติดต่อ จังหวัด เกณฑ์การคัดเลือก

2559

อยู่ระหว่างการคัดเลือก

อยู่ระหว่างการคัดเลือก อยู่ระหว่างการคัดเลือก

-

2558

นางอุษา สุขประเสริฐ 30/23 หมู่ที่6 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต

2557

นางราณี ถาดวิจิตร 50 หมู่ 4 ตำบลหนองคอนไทย
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ

2556

นายสมดี บุตอัง 28 หมู่11 บ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

 

2555

นางผ่องศรี อินทร์นอก 103 หมู่7 บ้านโน่นมาง ตำบลดงเค็ง
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น

-

2554

นางประพิณพร อรบุตร 388 วัดทุ่ง อุทัยรามฤทธิ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ยโสธร

-

อสม.ดีเด่น ระดับประเทศ สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ