National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ผู้แทนคณะกรรมการจากหน่วยงาน ตำแหน่ง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
นายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์ ผู้แทนเทศบาล กรรมการ
- ผู้แทนองค์การบริการส่วนจังหวัด กรรมการ
นายปราโมทย์ เพชรรัตน์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ
เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น กรรมการ
นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ผู้แทนองค์กรเอกชน (เด็กและเยาวชน) กรรมการ
นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้แทนองค์กรเอกชน (สตรี) กรรมการ
ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข ผู้องค์กรเอกชน (ผู้ติดเชื้อ HIV) กรรมการ
นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้แทนองค์กรเอกชน (ชุมชนแออัด) กรรมการ
นางสาวจุฑา สังขชาติ ผู้แทนองค์กรเอกชน (เกษตรกร) กรรมการ
ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ ผู้แทนแพทยสภา กรรมการ
รศ.ดร. ศิริอร สินธุ ผู้แทนสภาการพยาบาล กรรมการ
รศ.ดร.ภกญ. จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม กรรมการ
ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้แทนทันตแพทยสภา กรรมการ
ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ผู้แทนสมาคมรพ.เอกชน กรรมการ
รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ กรรมการ
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรรมการ
ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย กรรมการ
พล.อ.นพ.เอกจิต ช่างหล่อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก กรรมการ
ดร.ดวงตา ตันโช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง กรรมการ
นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการ
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ กรรมการ
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ผู้แทนคณะกรรมการจากหน่วยงาน ตำแหน่ง
นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
นายจอน อึ้งภากรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
ทพญ.นลินา ตันตินิรามัย ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้แทนแพทยสภา  
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ผู้แทนสภาการพยาบาล  
ทพ.สันติภาพ มีสวัสดิ์ ผู้แทนทันตแพทยสภา  
ภก.จิระ วิภาสวงศ์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม  
นายวรยุทธ พูลสุข ผู้แทนสภาทนายความ  
นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน  
นางรุ่งอรุณ คำโมง ผู้แทนเทศบาล  
นายศราวุธ สันตินันตรักษ์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายประสพโชค นิ่มเรือง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล  
พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น (กทม.)  
นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
นางสาวดวงกมล นุตราวงศ์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
พล.อ.ท. นพ.การุณ เก่งสกุล ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  
นพ.ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร ผู้แทนราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  
รศ.พล.ต.หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  
นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด  
นางสาวสมพิศ ปินะเก ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์  
นางเดือนงาม ภักดี ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด  
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านเด็กหรือเยาวชน)  
นางมีนา ดวงราษี ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านสตรี)  
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านผู้สูงอายุ)  
นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านผู้ติดเชื้อ HIV)  
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านเกษตร)  
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  
นพ.พงศธร เนตราคม ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตเวช  
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการแพทย์แผนไทย  
นายสมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น  
ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น  
       
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563