National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

ความหมายของหน่วยบริการ

ความหมายของหน่วยบริการ

 

การเข้า-ออกของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

 
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ

 
บริการออนไลน์

บริการออนไลน์

 
 
แนวทางเวชปฏิบัติ(CPG) และ Protocol

คุณภาพมาตรฐาน

 
การตรวจสอบคุณภาพการรักษา

การตรวจสอบคุณภาพการรักษา (Clinical Audit)

 
NHSO Budget

การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
การบริหารจัดการรายโรค

การบริหารจัดการรายโรค(Vertical Program)

 
 
การบริหารกองทุนย่อย

การบริหารกองทุนย่อย

 
ข้อมูลวิชาการ

ข้อมูลวิชาการ

 
ข้อมูลวิชาการ

เอกสารประกอบการชดเชย
สิทธิ UC