National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

 1.  ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม   

1.1  ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

2.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7       

2.1  มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กร

          2.1.1  โครงสร้างองค์กร

          2.1.2  กองทุนต่างๆ

2.2  มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่              

2.2.1  พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

          2.2.2  คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

          2.2.3  หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.3  มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ             

2.4  มาตรา 7 (4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ฯลฯ               

2.4.1  ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย

3.  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9   

3.1  มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัยฯ            

3.1.1  ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย

          3.1.2  จัดซื้อ / จัดจ้าง

3.2  มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ              

3.2.1  แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.2.2  แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

3.3  มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบฯ                 

3.4   มาตรา 9 (4) คู่มือ/คำสั่ง               

3.4.1  ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย

3.5  มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรค 2                

3.6  มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ฯลฯ            

3.7  มาตรา 9 (7) มติ ครม./มติคณะกรรมการ                                   

      3.7.1  คณะกรรมการ

          3.7.2  มติคณะกรรมการ

          3.7.3  ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย

3.8  มาตรา 9 (8)      

3.8.1  มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ                         

4.  การจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 23 (3) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ              

5.  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ                 

6.  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

7.  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน          

7.1  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
7.2  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  

8.  การสำรวจความคิดเห็นฯ

9.  งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ              

10.  สถิติผู้มาใช้บริการ