National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  สำหรับผู้พิการ

 

เครือข่ายเด็กและเยาวชน

เครือข่ายเด็กและเยาวชน

ปัจจุบันมีเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 25 ปี จำนวนมากกว่า 25 ล้านคน โดยร้อยละ 80 อยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องให้ความสำคัญในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ประสบกับปัญหาและไม่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานด้านต่างๆ ในสังคม ตลอดจนต้องการความช่วยเหลือจากสังคมอย่างมาก เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ประกอบด้วย

เครือข่ายประชาชน ประกอบด้วย

 1. แรงงานเด็ก
 2. เด็กถูกทอดทิ้งและเด็กกำพร้า
 3. เด็กไร้บ้าน
 4. เด็กในชุมชนแออัดชุมชนเมือง
 5. เด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อเอดส์
 6. เด็กชนเผ่าและชาติพันธุ์
 7. เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์นอกสมรส
 8. เด็กและเยาวชนพิการ

เครือข่ายเด็กและเยาวชน เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่มีความสำคัญ และอยู่ในเครือข่าย 9 ด้านตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ เด็กและเยาวชน ได้มีการรวมตัวกันในรูปของชมรม มูลนิธิ และองค์กร เพื่อทำกิจกรรมต่างๆอยู่ทั่วทั้งประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้เริ่มดำเนินการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 20 กว่าองค์กร ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านเด็กและเยาวชน นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยในการหารือร่วมกันได้มีข้อเสนอว่า ยังมีเด็กและเยาวชนอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐ หรือยังไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิที่พึงได้รับ ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และสิทธิที่พึงได้รับเพิ่มเติมตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 อีกด้วย ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดการอบรมความรู้ความเข้าใจในหลักประกันสุขภาพให้แก่แกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักประกันสุขภาพของเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อขยายผลความรู้ความเข้าใจหลักประกันสุขภาพให้แก่สมาชิกในพื้นที่ การเข้าถึงบริการ รวมทั้งการเผยแพร่หลักประกันสุขภาพผ่านสื่อวิทยุชุมชนและอินเตอร์เนตโดยเครือข่ายเด็กและเยาวชนในระยะต่อไป ในปี พ.ศ.2548 ที่ผ่านมา สำนักงานได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการบริการส่งเสริมสุขภาพที่สำคัญซึ่งยังดำเนินการไม่ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคน ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคลอบคลุมไปถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้แก่ โครงการการจัดบริการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุ ,โครงการบริการตรวจคัดกรองโรคขาดไทรอยด์ในทารกแรกเกิดและการให้ไอโอดีเสริมในเด็กเพื่อป้องกันปัญหาความบกพร่องทางสมอง การให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็ก