National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

เครือข่ายสตรี

เครือข่ายสตรี

กระบวนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่การมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี สามารถใช้สิทธิ ทำหน้าที่ได้ถูกต้องและสอดรับกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแก่แกนนำผู้หญิง ตลอดจนเร่งส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดเครือข่ายด้านสุขภาพผู้หญิงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของภาคประชาชนด้วยความเชื่อที่ว่าความเข้าใจ ในสิทธิ หน้าที่ ตาม เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545 ทำให้สามารถทำหน้าที่ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบได้อย่างที่ควรจะเป็น ซึ่ง จะเป็น“ต้นทุน” สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทย ในการเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำ และช่วยขยายผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อไปในเครือข่ายผู้หญิง