National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

เครือข่ายผู้สูงอายุ

เครือข่ายผู้สูงอายุ

การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้สูงอายุในระบบหลักประกันสุขภาพ ในปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มของเครือข่ายผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุต่างๆในปัจจุบันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง และการเข้ารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ อันนำไปสู่ความร่วมมือกับเครือข่ายผู้สูงอายุในการสร้างหลักประกันสุขภาพ และแสวงหาแนวทางการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระยะยาว โดยให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข สำนักส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ซึ่งจะขยายความร่วมมือกับเครือข่ายผู้สูงอายุในภูมิภาคต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินงานของเครือข่ายผู้สูงอายุจะสอดคล้องกับ พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และในระยะต่อไปเครือข่ายผู้สูงอายุจะจัดทำเป็นข้อเสนอในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอาย ุที่สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้สูงอายุด้วย