National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ด้วยทัศนะของคนในสังคมที่ขาดความรู้ความเข้าใจจึงทำให้ ผู้ป่วยไม่อาจอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติ การถูกปฎิเสธจากคนรอบข้าง จึงเกิดการรวมตัวรวมทั้งพลิกบทบาทเกื้อกูลสร้างสุขภาพให้กับตนเองและเพื่อนพ้องในกลุ่ม รณรงค์ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ และเพื่อให้คนรอบข้างมีความร ู้และความเข้าใจที่จะดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยเอดส์อย่างทัดเทียม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสและไม่ผูกขาดในเรื่องสิทธิบัตร รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการผลักดัน พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการรวมพลังกลุ่มที่เข็มแข็งของเครือข่ายเอดส์ จึงนำไปสู่การยกระดับการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ในโรงพยาบาล คือโรงพยาบาลแต่งตั้งสมาชิกเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์อยู่ในทีมงานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ที่ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ แพทย์ พยาบาล คณะให้คำปรึกษา เพื่อผลักดันให้เกิด “ศูนย์องค์รวม” โดยผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการของเครือข่ายผู้ติดเชื้อตัวแทนผู้ติดเชื้อต้องเตรียมตัว เพื่อสร้างความมั่นใจเตรียมผู้รับบริการที่จะมารับหน้าที่เป็นผู้ให้บริการผ่านกระบวนการอบรม(วิทยากรแกนนำองค์กร) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนทำงานรวมทั้งอุดช่องว่างที่ช่วยทำให้ การบริการเข้าถึงประชาชนอย่างเต็มที่

ปัจจุบันในหน่วยบริการบางแห่ง (โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด) มีการทำงานร่วมกันระหว่างแกนนำ กลุ่มผู้ติดเชื้อที่พร้อมให้บริการปรึกษา ให้ข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและชุมชน หรือการติดตามเยี่ยมบ้าน ติดตามผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัส หรือที่เรียกว่า “ศูนย์บริการแบบองค์รวม” ขณะนี้มีศูนย์ทั้งสิ้น 170 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีกประมาณ 4-5 ปี ข้างหน้าจะสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ให้ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี มีสิทธิที่จะได้รับยาต้านไวรัสในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้มีบัตรทอง)