National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  สำหรับผู้พิการ

 

เครือข่ายชุมชนแออัด

เครือข่ายชุมชนแออัด

เป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในเมือง ทั้งนี้ความหมายของที่ไม่สามารถที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยได้ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าที่อาศัยได้ต้องอาศัยในชุมชนแออัด ใต้สะพาน สลัมในชุมชนต่างๆ สภาพปัญหาของชุมชนแออัดมีสิทธิในการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเช่นเดียวกับประชาชนไทยทุกคน หากแต่ยังมีอุปสรรคในหลายด้าน ที่เป็นไปได้โดยไม่สะดวก เช่นปัญหาการไม่มีบัตรประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ เนื่องจากการย้ายถิ่นเพื่อทำงานบ่อย ๆ การถูกละเมิดสิทธิด้วยการให้ยอมรับผลการรักษา ที่ขาดคุณภาพจึงทำให้ขาดการรับบริการต่างๆ และกรณีการเข้าไม่ถึงระบบบริการที่เท่าเทียม และในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกพื้นที่ จึงมีข้อเสนอดังนี้

 1. ให้จัดทำบัตรเฉพาะหน้าที่เพื่อจะได้ใช้ทันที
 2. จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงให้บริการในพื้นที่
 3. ประสานกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงให้คนไร้บ้านได้เข้าร้บการบริการเหมือนบุคคลทั่วไป

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแออัดในระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้มีการรวมตัวกัน ในพื้นที่อยู่แล้ว ทั้งนี้กิจกรรมที่สนับสนุนองค์กรชุมชน หรือเครือข่ายเหล่านี้ได้แก่

 1. การอบรมวิทยากรแกนนำองค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจหลักประกันสุขภาพต่อในพื้นที่
 2. การพัฒนาให้มี “ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน”

เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องหลักประกันสุขภาพ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนการได้รับบริการจากประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนให้ภาคประชาชน มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพตามที่ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้กำหนดไว้โดยได้พัฒนาให้มีศูนย์ประสานงาน หลักประกันสุขภาพประชาชนนำร่องในปี 2547 ขึ้นรวม 29 แห่งใน 22 จังหวัดทุกภูมิภาค และจะขยายอีกจำนวน 22 แห่งในปี 2548

ปัจจุบันเครือข่ายชุมชนแออัด เปิดศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน พื้นที่เขตสายไหม พื้นที่เขตบางนา และภูมิภาคขอนแก่น

ภารกิจของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ของเครือข่ายชุมชนแออัดนอกจากมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้การวินิจฉัยโรคถูกทางมากขึ้น ยังมีการช่วยเหลือในกรณีที่มีผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัส โดยทางศูนย์ฯ จะดำเนินการส่งต่อเรื่องให้มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค นำเรื่องประสานขอความช่วยเหลือจาก สปสช. ต่อไป