National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

เครือข่ายชนกลุ่มน้อย

เครือข่ายชนกลุ่มน้อย

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดเรื่องสิทธิการรับบริการสาธารณสุข ในมาตรา 5 ว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสารณสุขที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดเครือข่ายชาติพันธุ์เกิดจากการรวมตัวของ 11 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายกะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ มลาบรี ไทลื้อ และไทยใหญ่ จากข้อมูลพบว่าในอาณาเขตประเทศไทยแต่ไม่ได้สถานะเป็นคนไทย 377,677 คน จึงกลายเป็นคนชายขอบของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากแหล่งที่อาศัยรวมกันเป็นชุมชนอยู่บนภูเขา ห่างไกลความเจริญทางวัฒนธรรมและภาษาเฉพาะกลุ่มที่ทำให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสาร ที่สำคัญคือไม่มีบัตรประชาชน ถือเป็นปัญหาใหญ่ในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า