National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  สำหรับผู้พิการ

 

เครือข่ายวิทยากรแกนนำ

เครือข่ายวิทยากรแกนนำ

พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ทำให้ประชาชนชาวไทย มีหลักประกันว่า จะได้รับการรักษาพยาบาล เมื่อยามเจ็บป่วยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเป็นระบบ ที่สร้างความมั่นคงของมนุษย์และส่งผลให้ลดความทุกข์ จากการเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลและการสูญเสียเงินจำนวนมากเพื่อการรักษาโดยปรับบทบาทของประชาชน จากผู้ได้รับการสงเคราะห์มาเป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ

ดังนั้น การสร้างความเข้าใจให้กับวิทยากรแกนนำ จึงมีความสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ เข้าใจสิทธิของตนเอง เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในฐานะองค์ประกอบหลักในระบบหลักประกันสุขภาพ รวมถึงการเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพ มาตรฐาน และความยั่งยืนคือ "ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของระบบหลักประกันสุขภาพและมีช่องทางการสื่อสารถ่ายทอดความเข้าใจสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง"

การจัดอบรมถ่ายทอดความเข้าใจในแนวคิด แนวปฏิบัติของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสร้างเครื่องมือช่วยให้แกนนำภาคประชาชน ได้ใช้เป็นแนวในการจัดอบรม และการพัฒนาหลักสูตร ที่ผ่านมาในปี 2547-2548 ได้จัดอบรมวิทยากรแกนนำ ทั้งสิ้น 862 คน มาจาก 31 เครือข่าย จากเครือข่ายต่างๆ ดังนี้

 1. อาสาสมัครสาธารณสุข
 2. กลุ่มเยาวชน
 3. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน
 4. กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 5. อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ภาคประชาชน
 6. กลุ่มผู้พิการ
 7. แกนนำศูนย์ประสานงานฯ
 8. กลุ่มผู้สูงอาย
 9. สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
 10. พระภิกษุ
 11. เครือข่ายวิทยุชุมชน
 12. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
 13. กลุ่มผู้ที่เข้าไม่ถึงสิทธิในระบบหลักประกัน