National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

เครือข่ายหัวใจ

เครือข่ายหัวใจ

ได้สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มกันทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้ได้รับบริการผ่าตัดหัวใจในโครงการฯ (เครือข่ายใจสายใยรัก) เมื่อเดือนกันยายน 2546โดยความร่วมมือกับสถาบันโรคทรวงอก เพื่อจัดหาอาสาสมัครในการจัดสร้างเครือข่าย ผู้รับบริการกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินการทำให้ได้กลุ่มแกนนำที่เป็นอาสาสมัครจำนวน 9 คน และต่อมาได้มีการประชุมหารือร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันโรคทรวงอก และ สปสช. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 เพื่อพิจารณาบทบาทภารกิจของอาสาสมัครเครือข่ายใจสายใยรัก และการจัดกิจกรรมของเครือข่าย ในปี 2547 โดยมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดตั้งชมรมผู้ได้รับการผ่าตัดหัวใจในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (เครือข่ายใจสายใยรัก) ขึ้น มีคณะกรรมการชมรมเพื่อรับผิดชอบดำเนินกิจกรรม โดยมีสถาบันโรคทรวงอกและ สปสช. เป็นที่ปรึกษา เกิดเป็นกลุ่มอาสาสมัครสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายใจสายใยรักขึ้นที่ส่วนกลาง และจะขยายไปในส่วนภูมิภาคในอนาคต เพื่อร่วมกันส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย การป้องกันการเกิดโรคหัวใจในกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครได้ดำเนินกิจกรรมกันเอง ในกลุ่ม และร่วมกับ สปสช. และเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มอื่นๆ ในการส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจรายอื่นๆ

ปี 2548 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย หน่วยบริการโรคหัวใจและผู้ป่วยโรคหัวใจ ได้แก่ การประสานสร้างเครือข่ายโรคหัวใจในภูมิภาค โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอความร่วมมือกับศูนย์เฉพาะทางโรคหัวใจทั่วประเทศ (22 แห่ง) และร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรร่วมจัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและโรคหัวใจขาดเลือด” ในเดือนตุลาคม 2548 ที่ผ่านมา โดยกลุ่มเป้าหมายคือ พยาบาล อาจารย์พยาบาล บุคลากรในทีมสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมผู้ที่มีประสบการณ์จากการเจ็บป่วยโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุม เข้าใจแนวคิดและหลักการในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค และโรคหัวใจขาดเลือด และเพื่อรับรู้ประสบการณ์ในการเจ็บป่วย และการดูแลตนเองของผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย และสามารถนำหลักการ แนวคิดและประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนกัน ไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค และโรคหัวใจขาดเลือด รวมทั้งจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประสบการณ์การผ่าตัดหัวใจของผู้ป่วยโรคหัวใจ (คุณไพโรจน์ สังวริบุตร)

และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยบริการโรคหัวใจและผู้ป่วยโรคหัวใจร่วมจัดกิจกรรมระหว่างหน่วยบริการและผู้รับบริการต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป