National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  สำหรับผู้พิการ

 

เครือข่ายมะเร็ง

เครือข่ายผู้รับบริการรักษาโรคมะเร็ง (เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง)

ปัจจุบัน คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมา สภาพดังกล่าว นำมาสู่การรวมกลุ่มผู้ป่วยในรูปของกลุ่มและชมรม ซึ่งกระจายอยู่ตามโรงพยาบาล และตามสถาบันที่รักษา โรคนี้โดยตรง ประมาณเดือนพฤศจิกายน ปี 2546 สปสช. ได้จัดทำโครงการประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายและประชาคมอาสาสมัครกลุ่มผู้ได้รับบริการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยริเริ่มที่กลุ่มผู้รับบริการรักษาโรคหัวใจ ,โรคมะเร็ง และได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับในกลุ่มผู้รับบริการรักษาโรคมะเร็งนั้น โดยภาพรวมการดำเนินกิจกรรม ของเครือข่ายดังกล่าวค่อนข้างมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีหลายกลุ่มที่ได้มีการรวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแล ป้องกัน การเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งกลุ่มต่างๆ ที่มีการรวมตัวกันกว่า 20 องค์กรมาจากหน่วยงาน องค์กร ชมรมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกลุ่มเหล่านี้จะเป็นทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการที่ร่วมกันทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค จึงทำให้เกิดการเชื่อมร้อยระหว่างกลุ่มต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาการดำเนินงานของเครือข่ายนี้ได้กำหนดแผนการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม ทำให้เกิดภาคีความร่วมมือเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ร่วมเป็นเครือข่ายที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง”

“เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง”

คือ การรวมตัวกันระหว่างผู้ป่วย ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง ตัวแทนวิชาชีพ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ด้วยจุดประสงค์หลักคือเพื่อเสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน ประสานความรู้รักสามัคคีในหมู่ผู้ที่ทำงานและเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็ง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อระบบหลักประกันสุขภาพ และให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงการรณรงค์ต่อต้านมะเร็ง

จุดแข็งของเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง คือ ทำให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของ กาย จิต วิญญาณ ที่เข้มแข็ง กิจกรรมของตัวอย่างกลุ่มผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการทำให้สังคมเปลี่ยนการรับรู้ว่าเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขและมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยอดเยี่ยม
ทั้งนี้ เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง อยู่ระหว่างการรวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งชมรมเครือข่ายเพื่อนมะเร็งแห่งประเทศไทย ต่อไป

ภาคีเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง

 1. กลุ่มอาทรเพื่อนมะเร็ง
 2. ชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่/กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 3. ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 4. ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 5. ชมรมผู้ปลูกถ่ายไขกระดูก (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 6. มูลนิธิของขวัญแห่งชีวิต
 7. กลุ่มจุฬาฯเอื้ออาทร (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 8. กลุ่มอาทรเพื่อนมะเร็ง (โรงพยาบาลศิริราช)
 9. ชมรมผู้พิชิตมะเร็ง (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
 10. กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง
 11. กลุ่มเครือข่ายเพื่อนมะเร็งภาคกลาง
 12. กลุ่มเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง จ.ระยอง
 13. ชมรมชีวันตารักษ์
 14. ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 15. Website siamcancer
 16. Bangkok Breast Cancer Support Group
 17. สมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 18. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 19. กลุ่มเพื่อนปทุมรักษ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • 20. มูลนิธิออสโตมี่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • 21. กลุ่ม Homecare โรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • 22. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • 23. สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์
 • 24. ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี
 • 25. กลุ่มอาทรเพื่อนมะเร็ง (ศูนย์มะเร็งลพบุรี)
 • 26. ศูนย์มะเร็งลพบุรี
 • 27. ศูนย์มะเร็งชลบุรี
 • 28. ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
 • 29. ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
 • 30. ศูนย์มะเร็งลำปาง
 • 31. ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี
 • 32. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • 33. กองการแพทย์เลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข
 • 34. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด

ความเป็นมา

จากการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดเครือข่ายผู้รับบริการและภาคีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้ได้รับบริการและผู้แทนหน่วยบริการ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง โดยมีประเด็นหนึ่งที่สำคัญซึ่งเป็นข้อเสนอ จากสรุปผลกลุ่มย่อยจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2548 ได้มีมติเห็นสมควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดในหน่วยบริการ โดยให้เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังอื่น ๆ พร้อมทั้งให้มีศูนย์ประสานงาน ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ อาสาสมัครประจำศูนย์ โดยให้มีการลงทะเบียนอาสาสมัครเพื่อจัดทำเป็นระบบข้อมูล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถทำให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครที่มีคุณภาพเข้าร่วมในทีมรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จึงควรดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีความสอดคล้องกับนโยบาย ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะสนับสนุนให้หน่วยบริการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดในหน่วยบริการเป็นการนำร่อง เพื่อพัฒนาระบบบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพโดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2549 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง ครั้งที่ 2/2549 เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โดยมีประชุมมติสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพดังกล่าว และมอบหมายให้สำนักงานเป็นผู้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำนักงานจึงได้จัดประชุมหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆ จำนวน 28 แห่ง เพื่อเชิญเข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งมีหน่วยบริการ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณให้พิจารณาจากหลายหน่วยบริการ สำนักงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง ได้พิจารณาสนับสนุนโครงการของหน่วยบริการที่มีความพร้อม จำนวน 14 แห่ง และมอบให้สำนักงานดำเนินการในเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างระบบอาสาสมัครในหน่วยบริการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในการรักษาส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนและส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัคร ที่มีคุณภาพเข้าร่วมในทีมรักษาพยาบาลของหน่วยบริการรวมทั้งเพื่อให้มีแนวร่วมอาสาสมัครจากชุมชน สนับสนุนงานบริการสุขภาพสู่ชุมชน เพื่อสร้างต้นแบบ (Model) กิจกรรมอาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับองค์กรอาสาสมัครในผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งเชิงวิชาการและเชิงสังคมอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างแนวร่วมเครือข่ายผู้ป่วย ผู้ดูแลในการรักษาสุขภาพและส่งเสริมป้องกันโรค เพื่อให้ได้รับข้อมูลเพื่อการปรับปรุงคุณภาพบริการของหน่วยบริการ เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีในสังคมการช่วยเหลือแบ่งปัน

กลุ่มเป้าหมาย

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดในหน่วยบริการนำร่อง ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2549 - 2550 รวม 14 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล

 1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 2. โรงพยาบาลราชวิถี
 3. โรงพยาบาลเลิดสิน
 4. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 6. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 7. สถาบันมะเร็งแห่งชาต
 8. ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี ปทุมธานี

ภูมิภาค

 1. ศูนย์มะเร็งลพบุรี
 2. ศูนย์มะเร็งชลบุรี
 3. ศูนย์มะเร็งลำปาง
 4. ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
 5. ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี
 6. ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

ขอบเขตการดำเนินการ

ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ดังนี้ คือ
 1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดขึ้นในหน่วยบริการ และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง และจัดให้มีระบบอาสาสมัคร ช่วยเสริมในงานบริการสุขภาพของหน่วยบริการ
 2. กำหนดให้มีพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดอยู่ในหน่วยบริการ โดยให้อาสาสมัครเข้าดำเนินกิจกรรม ในศูนย์ร่วมกับทีมรักษาพยาบาลของหน่วยบริการที่รับผิดชอบศูนย์
 3. มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์และอาสาสมัครของศูนย์ โดยจัดให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของอาสาสมัคร ได้แก่
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ และการดำเนินการด้านอาสาสมัคร ได้แก่ การจัดกิจกรรมรณรงค์รับสมัครอาสาสมัคร จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประชุมติดตามประเมินผล ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ
  • ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายประจำของศูนย์
 4. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารของศูนย์ที่มีอาสาสมัครเข้าร่วม และมีบุคลากรรับผิดชอบศูนย์เป็นการเฉพาะ ทำหน้าที่ประสานงานด้านอาสาสมัคร ที่รับผิดชอบตั้งแต่การชักชวน การคัดเลือก การฝึกอบรม การมอบหมายหน้าที่ การติดตามงาน และการประเมินผล
 5. การจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่อาสาสมัครของศูนย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกับทีมรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ เพื่อการทำงานติดตามสนับสนุนการทำงานของศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด
 6. การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โดยให้อาสาสมัครของศูนย์ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่
  • 6.1 พบปะเยี่ยมผู้ป่วยทั้งในหน่วยบริการและที่บ้านเป็นระยะๆ
  • 6.2 จัดกิจกรรมในและนอกหน่วยบริการ และกิจกรรมพิเศษร่วมกับผู้ป่วยในวันสำคัญต่างๆ
  • 6.3 การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างเครือข่าย สมาชิกและหน่วยบริการ
  • 6.4 จัดกิจกรรมหารายได้เข้าศูนย์ รับบริจาคจากภายนอกและภายใน
  • 6.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานของศูนย์ โดยจัดเยี่ยมชมกิจการที่สนใจ และเชิญวิทยากรมาร่วมกิจกรรมของศูนย์
 7. จัดทำเอกสารข้อมูลของศูนย์ ประสานข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อเผยแพร่สื่อสารถึงกันแจ้งความเคลื่อนไหวของเครือข่ายและสมาชิก
 8. มีกิจกรรมรวมของศูนย์สนับสนุนผู้ป่วย ให้ความรู้ สันทนาการ อาชีพ
 9. งานรณรงค์กระตุ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  • 9.1 รณรงค์ สร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรค
  • 9.2 รณรงค์ส่งเสริมป้องกันโรค และไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่
  • 9.3 รณรงค์รับสมัครอาสาสมัครของศูนย์
 10. จัดกิจกรรมในชุมชน ขยายพื้นที่การดำเนินงาน จากระดับจังหวัด สู่ระดับภาค
 11. ติดตามประเมินผลการทำงานร่วมกัน