National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

เครือข่ายโรคไต

เครือข่ายโรคไต

เป็นแนวคิดต่อยอดจากการประสานสร้างเครือข่ายและประชาคมอาสาสมัครแก่กลุ่มผู้ได้รับบริการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยริเริ่มที่ผู้รับบริการ รักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจกันและกัน ให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่ความร่วมมือ และเกิดความเชื่อมร้อยกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน สมาชิกของเครือข่าย ได้แก่ ผู้ป่วย หน่วยบริการต่างๆ ที่มีส่วนร่วมทำงานร่วมกับผู้ป่วยให้กำลังใจการช่วยดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ผู้ป่วยที่หายแล้ว และมีกลุ่มอาสาสมัครภาคีเครือข่ายอื่นๆ

และปัจจุบัน เครือข่ายโรคไต และอยู่ระหว่างรวบรวมสมาชิก ซึ่งหนึ่งในภาคีเครือข่ายก็คือ “ชมรมเพื่อนโรคไต”

“ชมรมเพื่อนโรคไต” ได้มีการริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อมกราคม 2549โดยได้รับการแนะนำสนับสนุนจากพันธมิตรหลายหน่วยงาน คือ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง เครือข่ายโรคหัวใจ) และกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งมีผู้ป่วยโรคไตกลุ่มหนึ่งเป็นสมาชิกก่อตั้ง และเดือนพฤษภาคม 2549 ได้เปิดตัวชมรมฯ ต่อการรับรู้ของสาธารณชนอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกที่ทำการลงทะเบียนแล้ว ทั้งสิ้นประมาณ 1,000 กว่าคน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมดูแลกันในด้านจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยรายใหม่ ส่งเสริมให้มีกระบวนการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งชีวิตประจำวันและการรับบริการรักษาพยาบาล ให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อชมรม ทั้งนำความคิดเห็นของชมรม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการผลักดันสิทธิประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ป่วยโรคไต ส่งเสริมดูแลผู้ป่วยโรคไต ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ มีงานทำ เป็นที่ยอมรับของสังคม สนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าร่วมสมาชิกชมรมหรือจัดตั้งเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตขึ้น กิจกรรมของชมรม ได้แก่ รับสมัครอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ให้กำลังใจและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการปฏิบัติตนระหว่างการรักษาโรค เช่น การเยี่ยมบ้าน การเข้าร่วม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงการป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังโดยเฉพาะ ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, นิ่ว