National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปสช.

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

 
กองทุน อบต.

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 
กองทุนไต

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 
กองทุนไต

การจัดให้มีการพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา 23(3)
แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

 
 
 แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ

การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างเป็นระบบ

 
กองทุนยา

คู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯและคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 
กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน

 
กองทุนทันตกรรม

การสำรวจความคิดเห็น

 
 
 แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ

งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

 
 แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ

งบการเงินปี 2562

 
 แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ

สถิติผู้มาใช้บริการ