National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ผลการดำเนินงาน

Download

แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางสิทธิการรักษาพยาบาล (right) และตารางประเภทสิทธิย่อย (inscl)

-  ตารางสิทธิการรักษาพยาบาล (right) เนื่องจาก แก้ไขจาก “สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”  เป็น “สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” >>>>>Download<<<<<

-  ตารางประเภทสิทธิย่อย (inscl) เนื่องจาก แก้ไขจาก “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตนเอง)”  เป็น “บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” >>>>>Download<<<<<