National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ผลการดำเนินงาน

Download

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

                                                       

          Poster เรื่อง "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"                                    VDO เรื่อง "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"                           หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย