National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ผลการดำเนินงาน

Download

*Update* โปรแกรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานรัฐ เพื่อใช้งานระบบ UC Authentication LGO5.x (Smart Card Authentication) รองรับการต่อ License ปี 2564

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ชื่อ UC Authentication LGO5.x   

ไฟล์ดาวน์โหลด