National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ผลการดำเนินงาน

เอกสารบรรยาย/ประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การขอรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สําหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เอกสารประกอบการประชุม
       1. วาระการประชุม_21122563 
       2. ทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร 
       3. ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การขอรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมฯ  
       4. แนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมฯ นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร