National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ผลการดำเนินงาน

เอกสารบรรยาย/ประชุม

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

              ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕  มีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารกิจการของสำนักงาน โดยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1. ประกาศรับสมัคร  
   2. วิธีการสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
       - ยื่นด้วยตนเอง โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 
       - สมัครทาง Online โดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่ 
       - ส่งทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 
  3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
  4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
  5. แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 - 2565) 
  6. ประกาศคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ แสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแผนการบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" 
  7. ประกาศคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  รายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" 

** รายชื่อคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๔๓๐๗ (คุณอมรรัตน์ หรือคุณเสกสรรค์)