ฉบับที่ 118091
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น
(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

คำชี้แจง

๑. ตามคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลให้ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๒. ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการขององค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และต่อผู้รับประโยชน์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้น

๓. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท

๔. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการ ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีมติการประชุม ให้สำนักงานจัดทำประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำความคิดเห็นของท่านมาทบทวนปรับปรุง แก้ไข พัฒนากรอบแนวทาง หลักการ และมาตรฐาน

๕. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นโดยพิจารณา ถึงเนื้อหาสาระของ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมดังกล่าว ตามเอกสาร แนบท้ายนี้

๖. เอกสารฉบับนี้ มีจำนวนทั้งหมด ๖ หน้า ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และสาระของ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม โดยโปรดแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ลงช่องในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วย กรุณาให้ข้อเสนอแนะประกอบ

๗. โปรดส่งแบบสอบถามกลับไปยัง สำนักพัฒนาคุณภาพองค์กรและธรรมาภิบาล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยพลิกด้านแบบสอบถามที่ระบุข้อความ “บริการธุรกิจตอบรับ” และพับตามรอยประ พร้อมปิดผนึก ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๗. หรือตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น ผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.nhso.go.th/nhsosurvey/ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็นฉบับนี้

เนื่องจากการประชุม คอก.ธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ ตค ๒๕๕๖ ได้มีมติให้ปรับรายละเอียดใน (ร่าง) ระเบียบฯ ประมวลจริยธรรม ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ จึงขอวางไฟล์ฉบับที่แก้ไขฉบับใหม่ เอกสารอ้างอิง : (ร่าง) ระเบียบฯประมวลจริยธรรม ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
๒. อายุ
๓. วุฒิการศึกษา
๔. ตำแหน่งปัจจุบัน
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
หมวด ๑ บททั่วไป
ประเด็นด้านความเหมาะสมของ หมวด ๑ บททั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ตั้งแต่ ข้อ ๑ - ข้อ ๔)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
 
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม
ประเด็นด้านความเหมาะสมของ ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ข้อ ๕)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
 
ประเด็นด้านความเหมาะสมของ ส่วนที่ ๒ มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ตั้งแต่ ข้อ ๖ - ข้อ ๑๒)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
 
ประเด็นด้านความเหมาะสมของ ส่วนที่ ๓ มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ตั้งแต่ ข้อ ๑๓ - ข้อ ๑๕)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
 
หมวด ๓ การบังคับใช้และการลงโทษ
ประเด็นด้านความเหมาะสมของ หมวด ๓ การบังคับใช้และการลงโทษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ตั้งแต่ ข้อ ๑๖ - ข้อ ๒๓)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
 
ข้อคิดเห็นหรือประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ
 
 
 
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็นฉบับนี้